Instytutu Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego

Od 1 kwietnia 2016 roku ruszyła rekrutacja do IV Edycji Studium Psychoterapii

przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2016 r. Liczy się data stempla pocztowego.

ZAPRASZAMY!!!

(Zajęcia będą się odbywać się między innymi w Szpitalu Bielańskim przy ulicy Cegłowskiej 80 a także

w Ośrodku Psychoterapii przy ulicy Hożej 43/49 lok. 10 w Warszawie)

 

JStudium psychoterapii PTPeśli chcecie Państwo podjąć się wyzwania pracy z drugim człowiekiem w roli psychoterapeuty, rozwoju w tym kierunku oraz uzyskania kwalifikacji do wykonywania wolnego zawodu, zapraszamy do podjęcia nauki w Studium Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Aktualne standardy są niejednokrotnie niejasne dla magistrów, którzy mają otwartość i ciekawość kształcenia w tym zakresie, dlatego przygotowaliśmy program całościowego nauczania w tym kierunku. Studium jest formą kształcenia holistycznego, co oznacza, że w trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia z zakresu czterech głównych nurtów psychoterapeutycznych o udowodnionej naukowo skuteczności /psychodynamiczny, humanistyczny, systemowy i poznawczo-behawioralny/ oraz ich integracji; studenci odbywają psychoterapię szkoleniową, staż oraz biorą udział w  szeregu niezbędnych zajęć teoretyczno-warsztatowych. Zajęcia poprowadzą certyfikowani psychoterapeuci różnych stowarzyszeń psychoterapeutycznych w Polsce.

Program Studium Psychoterapii jest dostosowany do wytycznych Polskiej Rady Psychoterapii i Ministerstwa Zdrowia:

 • 590 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych.
 • 200 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego lub ekwiwalentnego w systemie indywidualnym lub grupowym.
 • 150 godzin superwizji grupowej i 50 godzin superwizji indywidualnej.
 • 360 godzin stażu w placówce zajmującej się leczeniem zaburzeń psychicznych mającą podpisany kontrakt z NFZ.

Po czterech latach kształcenia, zaliczenie egzaminu końcowego wiąże się z uzyskaniem Dyplomu ukończenia Studium i daje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego bez konieczności zaliczania dodatkowych godzin superwizji lub terapii własnej. Jednak przed uzyskaniem certyfikatu należy przez co najmniej 2 lata uprawiać psychoterapię pod superwizją, do której dostęp zapewniamy od 3 roku szkolenia. Absolwenci Studium Psychoterapii będą gotowi do samodzielnej pracy, jeśli tylko wniosą swój wkład w rozumienie, doświadczenie i gotowość na aspekty relacyjne procesu psychoterapeutycznego. Uzyskanie Dyplomu ukończenia Studium Psychoterapii nie jest tożsame z uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Poniżej przedstawiamy program ramowy:

I Szkolenie praktyczne:

 1. Własna psychoterapia treningowa: trening interpersonalny 30h, psychoterapia grupowa 144 (trwająca dwa lata), Grupa Balinta 24h, Praca z genogramem minimum 24h (216h łącznie)
 2. Superwizja /rozpoczyna się od 3 roku/
 3. Warsztaty / trening  pracy z pacjentem o zróżnicowanej diagnozie, warsztaty z użyciem filmów szkoleniowych, sesji prowadzonych przez wybitnych światowych ekspertów/
 4. Staż - Naszym studentom proponujemy staż w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie pod kierownictwem Pani Profesor Marii Załuskiej (staż dzienny płatny) oraz w PTZN Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej koło Warszawy (http://www.ptzn.org.pl/od_wolkaprzyb.html, staż całodobowy bezpłatny, stażysta pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia). Sugerujemy by od początku nauki próbować starać się o staże w innych placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, gdyż o taki jest obecnie bardzo trudno, zwłaszcza osobom bez wykształcenia kierunkowego. Wydajemy skierowanie na staż i pomagamy w jego znalezieniu od 3 roku Studium. Wcześniej istnieje możliwość zapisania się na staż, jednak uważamy, że bezpośredni kontakt z pacjentem jest możliwy od 3 roku Studium, kiedy to słuchacze biorą udział w obligatoryjnej superwizji indywidualnej na tle grupy.

II Szkolenie teoretyczne:

 1. Podstawy psychoterapii /dialog, konsultacja, diagnoza psychoterapeutyczna, plan terapii, kontrakt, etapy terapii, zasady/
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychologii klinicznej /w oparciu o DSMIV i ICD 10/
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu psychiatrii i psychofarmakologii
 4. Wykłady z zakresu etyki oraz wymogów prawnych obowiązujący psychoterapeutów.
 5. Zajęcia blokowe:
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia humanistyczna
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Seksuologia
 • Integracja w psychoterapii

Dodatkowo informujemy, że do Studium zapraszamy magistrów psychologii, resocjalizacji, pedagogiki, pielęgniarstwa, oraz lekarzy medycyny, warunkowo również studentów ostatnich lat tych kierunków i kierunków pokrewnych. Warto pamiętać o fakcie, że po otrzymaniu certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, dana osoba będzie mogła uprawiać swój zawód w ramach NFZ tylko wtedy, gdy będzie legitymować się dyplomem magistra psychologii lub magistra resocjalizacji lub magistra pedagogiki lub magistra pielęgniarstwa lub dyplomem lekarza medycyny. Osoby z innym wykształceniem magisterskim, po uzyskaniu certyfikatu, będą mogły prowadzić psychoterapię w placówkach i gabinetach prywatnych, nie zaś w ramach NFZ (stan na 25.11.2013r.).

Zastrzegamy sobie możliwość zawieszenia słuchacza w Studium celem odbycia np. dodatkowej psychoterapii indywidualnej lub grupowej, gdy terapia szkoleniowa w ramach Studium może okazać się niewystarczająca. W wyjątkowych przypadkach, gdy kierownik merytoryczny Studium Psychoterapii w porozumieniu z Kadrą Studium i komisją etyczną Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego uzna to za konieczne, słuchacz Studium może być ze szkolenia usunięty. Przyczyną usunięcia są przede wszystkim poważne przeciwwskazania do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Osoby, które w Studium prowadzą psychoterapię grupową szkoleniową nie mogą brać udziału w prowadzeniu zajęć teoretyczno-warsztatowych prowadzonej przez siebie grupy. Nie mogą również brać udziału w pracach komisji certyfikacyjnej, w przypadku, gdy zdającym będzie były członek grupy.

Jak zakwalifikować się do Studium?

Zgłoszenia przyjmujemy jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Stowarzyszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu magisterskiego. Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne (termin rozmowy ustalony będzie indywidualnie, o terminie rozmowy będziemy informować telefonicznie i mailowo). Przewidujemy, że IV Edycja Studium Psychoterapii rozpocznie się treningiem interpersonalnym prowadzonym przez Panią Ewelinę Rechimbach i Panią Iwonę Wasil w terminie 16-18.09.2016 r. w Ośrodku Wolnego Wyboru pod Grodziskiem Mazowieckim. Rekrutacja do IV Edycji Studium rozpoczęła się 01.04.2016 roku. Poniżej należy pobrać zgłoszenie do Studium Psychoterapii, wypełnić je, podpisać w dwóch miejscach i wysłać na adres Stowarzyszenia. Zgłoszenie bez kserokopii dyplomu mgr nie będzie rozpatrywane. Studenci dwóch ostatnich lat studiów magisterskich zamiast dyplomu powinni dołączyć zaświadczenie z dziekanatu poświadczające bycie studentem 4 lub 5 roku studiów. List zgłoszeniowy powinien być polecony a na kopercie powinna widnieć adnotacja "poufne". Do zgłoszenia należy dołączyć dane do faktury i potwierdzenie przelewu w wysokości 300 złotych za procedurę kwalifikacyjną. Numer konta podany niżej.

Podajemy adres Ośrodka Wolnego Wyboru, gdzie odbędzie się trening interpersonalny:

owwczarnylas.wordpress.com

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym - 10 zjazdów w roku.

Koszt treningu interpersonalnego to 1200 złotych brutto. W trakcie treningu zapewniamy nocleg i pełne wyżywienie, warunki w ośrodku są komfortowe, znajduje się na terenie lasów, stawów, to duży obszar poza zabudowaniami miejskimi, gdzie w przerwie między zajęciami można naprawdę odpocząć.

Koszt jednego weekendu zajęć to 900 złotych brutto.

Koszt procedury kwalifikacyjnej wynosi 300 złotych brutto.

Za każdy zjazd wnosi się opłatę raz w miesiącu na tydzień przed jego terminem.

Łączny koszt Studium to: 300 złotych- procedura kwalifikacyjna, 1200 złotych- trening interpersonalny, 39 zjazdów po 900 złotych każdy, co daje łączną kwotę w wysokości 36600 złotych bez żadnych dodatkowych kosztów ukrytych. Podkreślamy raz jeszcze, że w ramach Studium zapewniamy komplet godzin terapii własnej i superwizji do certyfikatu.

Wpłaty należy dokonać tydzień przed planowanym terminem zajęć, na konto Instytutu Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego z dopiskiem

 „studium psychoterapii”.

Nr konta: 95 1020 1013 0000 0602 0123 5324.

Z każdym uczestnikiem Studium będzie spisana umowa dotycząca warunków uczestnictwa w szkoleniu i warunków, jakie powinien spełnić organizator szkolenia.

Osoba, która się do Studium nie zakwalifikuje będzie miała możliwość poznać nasze argumenty na rozmowie indywidualnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

___________________________________________________

POBIERZ ZGŁOSZENIE DO IV EDYCJI STUDIUM PSYCHOTERAPII 

PLIKI DO POBRANIA --->> PDF DOC DOCX ODT <<---

*jeżeli będą Państwo mieli problem z uzupełnieniem plików w formie elektronicznej, prosimy o wydruk i uzupełnienie ręczne.

___________________________________________________

Terminy dla I edycji Studium Psychoterapii:

10-11.10.2015

14-15.11.2015

12-13.12.2015

30-31.01.2016

06-07.02.2016

05-06.03.2016

02-03.04.2016

07-08.05.2016

11-12.06.2016

03-04.09.2016

01-02.10.2016

05-06.11.2016

03-04.12.2016- zakończenie Studium, obrona jednego studium przypadku, egzamin testowy składający się ze 120 pytań a każde składa się z pięciu możliwych odpowiedzi, zalicza uzyskanie poprawnych 72 odpowiedzi, egzamin praktyczny przed komisją wewnętrzną, uroczyste wręczenie Dyplomów ukończenia Studium Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym. Przy podejrzeniu, że osoba rozwiązuje niesamodzielnie rozwiązuje test automatycznie przerywa egzamin wewnętrzny o czym zostanie poinformowana Komisja Etyczna Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego i po uzyskaniu zgody Komisji ma możliwość zdawania ponownie egzaminu wewnętrznego z kolejną edycją.

Terminy dla II Edycji Studium Psychoterapii:

19-20.09.2015

10-11.10.2015

14-15.11.2015

05-06.12.2015

16-17.01.2016

13-14.02.2016

12-13.03.2016

09-10.04.2016

14-15.05.2016

11-12.06.2016

10-11.09.2016

07-08.10.2016 wyjątkowo zajęcia w piątek i sobotę

12-13.11.2016

03-04.12.2016

Terminy dla III edycji Studium Psychoterapii: 

17-18.10.2015 trening interpersonalny
 
21-22.11.2015
 
19-20.12.2015
 
23-24.01.2016
 
20-21.02.2016
 
19-20.03.2016
 
16-17.04.2016
 
21-22.05.2016
 
18-19.06.2016
 
2-3.07.2016
 
17-18.09.2016
 
15-16.10.2016
 
19-20.11.2016
 
17-18.12.2016
 
 
Terminy dla IV edycji Studium Psychoterapii:
 
16-18.09.2016 trening interpersonalny
 
22-23.10.2016
 
26-27.11.2016
 
15-16.12.2016 wyjątkowo czwartek i piątek
 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że od 1 listopada 2015 roku roku obowiązki kierownika merytorycznego Studium Psychoterapii pełni Pan Piotr Markowski.

Sekretariat Studium Psychoterapii:

Pani Anna Markowska tel 508 271 332

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PLIKI DO POBRANIA