§ 1


1. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) w formie stowarzyszenia zwykłego.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski a w szczególności województwo mazowieckie.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Dwór Mazowiecki, ulica Nowołęczna 9A, kod 05-100.
4. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.


§ 2


1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a. akredytowanie ośrodków szkolących w psychoterapii,
b. akredytowanie placówek medycznych, które w wyniku akredytacji będą mogły prowadzić staże kliniczne dla szkolących się psychoterapeutów,
c. wydawanie certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii,
d. branie udziału w pracach nad projektem „ustawy o niektórych zawodach medycznych”,
e. przeprowadzanie egzaminów certyfikacyjnych,
f. organizowanie konferencji z zakresu psychiatrii i psychoterapii.


§ 3


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami o podobnych celach działania;
3) kierowanie postulatów, wniosków do właściwych organów administracji publicznej i władz;
4) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


§ 4


1. Osoby zainteresowane mogą zostać członkami zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.
2.
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, legitymująca się dyplomem magistra lub dyplomem ukończenia studiów medycznych na poziomie magisterskim, wyszkolona w metodzie psychoterapii opartej na badaniach naukowych lub praktyce klinicznej, mająca co najmniej 3 lata praktyki w zawodzie psychoterapeuty, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych.


§ 5

 

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, zainteresowana celami Towarzystwa, a także studenci ostatniego roku studiów magisterskich, pragnący kształcić się w psychoterapii. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

§ 6

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków Zwyczajnych, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.
2. Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby na żądanie Prezesa Stowarzyszenia lub 5 członków Stowarzyszenia.
3. Zebranie decyduje o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia.
4. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Stowarzyszenia, wybierany i odwoływany przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Prezes stowarzyszenia wybierany jest a okres 5 lat.

 

§ 8


Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 9Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia lub postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne zobowiązuje swoich członków do przestrzegania kodeksu etycznego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Nadzór nad przestrzeganiem kodeksu sprawuje Komisja Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego powołana przez Zarząd. Komisja Etyki składa się z dwóch osób.