Procedura certyfikacyjna - Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego

I

Procedura kwalifikacyjna:

Kandydat ubiegający się o nadanie certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, może przystąpić do procedury certyfikacyjnej tylko jako członek zwyczajny tegoż towarzystwa i po podpisaniu kodeksu etycznego.

Następnie zobowiązany  jest do przedstawienia swojego dorobku w następujących obszarach:

 • minimum 7 lat pracy w zawodzie (opis miejsca, rodzaj pracy)
 • min 3 lata od uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (nadanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne lub inne uznane, spełniające wymogi Polskiej Rady Psychoterapii)
 • zaświadczenie superwizora o ilości odbytych superwizji własnej pracy psychoterapeuty (grupowa/indywidualna, różne modalności) w czasie od uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (min 60 godzin)
 • oświadczenie o ilości godzin pracy psychoterapeutycznej z pacjentem (min 10 h tygodniowo)
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniach, kursach, konferencjach
 • umieszczenie na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego własnej publikacji dotyczącej zagadnień z obszaru teorii, praktyki, badań naukowych dotyczących psychoterapii, psychologii rozwoju, farmakoterapii i innych związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych.
 • Dowód wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 200 zł

Należy zawrzeć powyższe informacje w piśmie wiodącym, mającym charakter  biogramu zawodowego, dołączając kopie zaświadczeń oraz wniosek o przyjęcie kandydatury na superwizora aplikującego.

Po uzyskaniu akceptacji komisji certyfikacyjnej, kandydat podejmuje pracę jako aplikant superwizor.

Szkolenie aplikanta superwizora to proces indywidualny. Superwizor aplikant ustala z superwizorem opiekunem zasady systematycznej superwizji superwizji, samodzielnie organizuje miejsce pracy.

II

Uzyskanie Certyfikatu Superwizora

Do uzyskania certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego wymagane jest:

 • Zaświadczenie o przeprowadzeniu min 150 godzin superwizji z superwizantami (indywidualnie/grupowo)
 • Pozytywna opinia Superwizora, opiekuna merytorycznego, potwierdzająca kompetencje.
 • Opis jednego procesu superwizji będącego przykładem skutecznych interwencji superwizora aplikanta oraz wpływ na rozwój zawodowy superwizowanego terapeuty.
 • Zaświadczenie o udziale w konferencjach, szkoleniach; prowadzonych warsztatach, wykładach; i inne dotyczące rozwoju zawodowego.

Certyfikat nadawany jest bezterminowo.