POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Kodeks Etyczny

1. Zasady ogólne

Kodeks Etyczny bezwzględnie obowiązuje każdego członka Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, zarówno w obszarze stosowanej praktyki psychoterapeutycznej, superwizyjnej jak i szkoleniowej. Od członków Towarzystwa przewiduje się, że w trosce o rozwój osobisty, szerzenie wysokich standardów wykonywanego zawodu i  rozwój  Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego będą uczestniczyć w działalności naukowej i edukacyjnej  Towarzystwa.

Kwestie dotyczące etyki członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, rozpatruje Komisja Etyki, tego towarzystwa.

2. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej

• Wszystkie informacje dotyczące pacjenta lub osoby odbywającej psychoterapię szkoleniową są ściśle poufne.

• Wszelka dokumentacja pacjentów i osób odbywających psychoterapię szkoleniową jest zabezpieczona przed wglądem osób postronnych.

• Dokumentacja może być używana dla celów innych niż terapeutyczne tylko za zgodą pacjenta lub osoby odbywającej psychoterapię szkoleniową.

• Informacje używane dla celów naukowych muszą być skutecznie zakamuflowane.

• Poufne informacje mogą być ujawnione bez zgody pacjenta lub osoby odbywającej psychoterapię szkoleniową, jeśli po dokładnym rozważeniu i konsultacji z kolegami, terapeuta uznaje, że jednostka lub społeczeństwo są w bezpośrednim niebezpieczeństwie.

• Informacje o pacjentach i osobach odbywających psychoterapię szkoleniową mogą być przekazywane superwizorowi.

• Superwizor jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez osoby korzystające z jego superwizji i jest zobowiązany do przedstawiania opinii o przebiegu superwizji osób pozostających w szkoleniu.

3. Ustalanie kontaktu terapeutycznego

• Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, wykonując pracę zawodową musi być stale świadomy obowiązku stawiania dobra pacjenta  na pierwszym miejscu.

• Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, wykonując pracę zawodową zobowiązany jest, być świadomym ograniczeń osobistych i ograniczeń stosowanej metody; oraz być otwartym na przekierowanie pacjenta do innego specjalisty.

• W wypadku, gdy pacjent  nie odnosi korzyści  z terapii, Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, zobowiązany jest do rozwiązania kontraktu i odbycie odpowiedniej procedury  związanej z zakończeniem psychoterapii.

• Przed rozpoczęciem terapii, podczas konsultacji, Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego,  zobowiązany jest zawrzeć z pacjentem kontrakt zawierający: opis realnych celów oraz zasady uczestnictwa w psychoterapii (dni i godziny sesji, czas trwania wakacji, zasady kończenia terapii oraz warunki finansowe). Ewentualne zmiany mogą być dokonywane w czasie terapii w formie re-kontraktu, wskazane by były uprzednio omówione podczas inter lub superwizji, jednakże zawsze wymagają zgody pacjenta i muszą  uwzględniać jego dobro.

4. Zasady reklamowania usług

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego są zobowiązani dbać o rzetelność przedstawiania swoich kwalifikacji, zgodność z kompetencjami, stopniem naukowym i przynależnością do organizacji. Ogłoszenie o usługach może zawierać tylko opis form psychoterapii, kwalifikacje i adres oraz nazwę miejsca wykonywanej pracy.  Osoba która nie otrzymała certyfikatu ukończenia Studium Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, nie może ogłaszać się jako osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie.

5. Standardy etyczne pracy członka Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, musi ściśle przestrzegać granic relacji terapeutycznej. Jego kontakty z pacjentami i osobami szkolącymi się ograniczają się do sytuacji terapeutycznych lub edukacyjnych. Nacisk lub wykorzystywanie o charakterze seksualnym, fizycznym, emocjonalnym lub finansowym stanowi pogwałcenie zasad profesjonalnych, gdzie np.: wykorzystaniem finansowym jest pobieranie dodatkowych opłat za psychoterapię; emocjonalnym, np.: nakłanianie pacjenta do wyznania miłosnych lub pełnych podziwu, uczuć do terapeuty; fizycznym np.: dotykanie pacjenta bez jego zgody; czy seksualnym np.: pocałunki terapeuty z pacjentem.

Członkowi Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego nie wolno pracować w warunkach ograniczających jego wolę lub osąd; pod wpływem alkoholu lub innych środków chemicznych, w chorobie oraz w stanie ograniczeń związanych z podeszłym wiekiem.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, nie ma prawa kierować się zasadami ideologii politycznej, powinien powstrzymać się od działań będących konsekwencją uprzedzeń rasowych, religijnych, narodowościowych, dotyczących orientacji seksualnej pacjenta, zarówno w toku terapii, jak i w obszarze zawodowym. Nie wolno jest osobom uczestniczącym w terapii narzucać własnego systemu wartości. W wypadku różnic uniemożliwiających pracę, należy rozwiązać kontrakt i skierować pacjenta do innego psychoterapeuty.

Obowiązkiem Członka Towarzystwa Psychoterapeutycznego, wykonującego pracę zawodową jest korzystanie z różnych form interwizji  i superwizji, by wykluczyć, bądź istotnie zminimalizować ryzyko błędów wynikających z  niewystarczająco uporządkowanej sytuacji osobistej.

6. Uzgodnienia warunków finansowych

• Wynagrodzenie psychoterapeuty, za prowadzenie psychoterapii – członka Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego winno być jasno określone i zawarte w kontrakcie.

• Wysokość wynagrodzenia powinna pozostać w zgodzie ze standardami środowiska, w którym pracuje.

• Instytucje kierujące pacjenta, lub osoby, nie otrzymują wynagrodzenia.

• Psychoterapeuta – członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego pracujący w czasie opłacanym przez instytucje państwowe lub prywatne nie wymaga ani nie przyjmuje dodatkowych opłat, za swoje usługi.

7. Procedura wnoszenia i rozpatrywania zażaleń

Skargami dotyczącymi ewentualnych naruszeń Kodeksu Etycznego przez członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego zajmuje się Komisja Etyki.  Członkowie, przeciw którym wniesiono skargę są o tym informowani przez Komisję Etyki i proszeni o stawienie się na osobistą rozmowę. Po rozpatrzeniu sprawy,  Komisja Etyki uprawniona jest do udzielania kar statutowych: upomnienia, nagany, skierowania do Zarządu wniosku o zawieszeniu w prawach członka na okres 2 lat lub wniosku o skreślenie z listy członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Komisja Etyki może oczyścić Członka z zarzutu, jak również zalecić mu podjęcie superwizji lub dalszej własnej psychoterapii. Członkowie przeciw którym wniesiono skargę mogą prosić o poparcie osoby mającej zawodowy i moralny autorytet, będącej członkiem Towarzystwa.

8. Procedura odwoławcza

Od orzeczeń Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego w terminie 30 dni od daty doręczenia. Orzeczenia Walnego Zebrania są ostateczne.

9. Kształtowanie postawy etycznej

Dbając o standardy etyki zawodowej członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Komisja Etyczna stwarza warunki do refleksji i rozmowy o problemach etycznych poprzez organizacje seminariów lub warsztatów poświęconych tej tematyce.

10. Postanowienia końcowe

Przedstawiony powyżej opis zasad może w przyszłości ulec zmianom, lub rozbudowaniu, dostosowując się do aktualnych wymogów lub problematyki.

Obowiązkiem każdego członka Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego jest powiadomienie  członków Komisji Etyki  o wiadomych mu uchybieniach etycznych lub zawodowych jakiegokolwiek psychoterapeuty członka Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, włącznie z  nim samym. W pierwszej kolejności należy powiadomić Przewodniczącego Komisji Etyki.

 

 

                                                        ……………………………………………………….

                                                                  /data i czytelny podpis/