Studium psychoterapii PTPNa podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 140, poz. 1146 z późn. zm. [Dz.U.11.101.583 z dnia 17 maja 2011 r., Załącznik nr 6 ]), ukończenie szkolenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty, uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ. Szczegóły dotyczące rodzajów kontraktowanych usług znajdują się w zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.10.2011.

Ważna informacja dla osób zdających! Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego zaostrzono wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o zdobycie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego o konieczność dostarczenia dwóch nagrań na dyktafon lub kamerę video, każde z pełną, indywidualną sesją psychoterapii z pacjentką/ pacjentem. Więcej szczegółów poniżej.

Ukończenie podyplomowego szkolenia realizowanego przez Instytut Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego daje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PTP. Psychoterapeuci certyfikowani przez nasze towarzystwo przeszli szkolenie spełniające wymogi godzinowe określone w wymienionym powyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia i mogą prowadzić psychoterapię w ramach NFZ.

Osoby, które ukończyły inne całościowe szkolenie w psychoterapii, które spełnia wymogi godzinowe Polskiej Rady Psychoterapii (patrz niżej), mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego naszego towarzystwa.

Wymogi Polskiej Rady Psychoterapii stawiane przyszłym psychoterapeutom:

„Według uzgodnień polskich stowarzyszeń psychoterapeutycznych szkolących w zawodzie psychoterapeuty, tworzących Polską Radę Psychoterapii, przygotowanie do zawodu psychoterapeuty zaczyna się od ukończenia studiów magisterskich lub medycznych.
Następnie należy się zapisać do szkoły psychoterapii w którymś z towarzystw psychoterapeutycznych i w ramach tej szkoły odbyć:

  • 590 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych.
  • 100 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego lub ekwiwalentnego w systemie indywidualnym lub grupowym.
  • 150 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej.
  • 360 godzin stażu.
  • 2 lata praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją w trakcie 4 letniego okresu szkolenia”.

Jeśli Twoje wyszkolenie w psychoterapii zawiera powyższe składowe, możesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Aby to uczynić należy spełnić następujące wymagania:

  • zostać członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym PTP,
  • napisać podanie do Zarządu PTP z prośbą o przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego, do którego należy dołączyć komplet dokumentów (odpis dyplomu magisterskiego, kserokopię dyplomu ukończenia całościowego, minimum czteroletniego, podyplomowego szkolenia w psychoterapii, rekomendację swojego superwizora, kserokopię innych zaświadczeń i certyfikatów, poświadczenie odbycia stażu w wymiarze 360h w jednostce prowadzącej terapię zaburzeń psychicznych posiadającej kontrakt z NFZ).
  • złożyć pracę zawierającą opis studium przypadku terapii udanej i studium przypadku terapii nieudanej. Praca powinna zawierać łącznie 30 stron maszynopisu, czcionka dowolna, rozmiar 12, akapit 1,5.
  • Do w.w. dokumentów należy przesłać na pendrive zapis dwóch sesji, każda z innym pacjentem. Wskazane byłoby, aby diagnoza nagranych pacjentów się różniła. Wskazane byłoby również, aby jedno nagranie zawierało sesję psychoterapii indywidualnej procesu, który dopiero się rozpoczął (sesja od 1-15), zaś drugie nagranie zawierało zapis sesji psychoterapii indywidualnej zaawansowanego w czasie procesu (nagranie sesji 16 i dalszej). Na nagranie pacjent musi wyrazić zgodę. Powinien wiedzieć, że nagranie służy do celów egzaminacyjnych terapeuty i powinien tę zgodę wyrazić w formie pisemnej. Kserokopię zgody pacjenta należy również dołączyć do podania z prośbą o przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego.
  • Powyższe zgłoszenie winno być wysłane drogą tradycyjną, paczką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres stowarzyszenia, Na paczce winien widnieć napis "poufne".

Po złożeniu wymaganych dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej,  aplikant zostanie w ciągu miesiąca poinformowany o dopuszczeniu lub nie do części pisemnej, ustnej i praktycznej egzaminu. Złożenie niekompletnego zgłoszenia do egzaminu nie będzie rozpatrywane.

Warto pamiętać, aby Studium Przypadku było napisane w jednym paradygmacie (systemowym, poznawczo-behawioralnym, humanistycznym, psychodynamicznym lub integracyjnym). Piszący musi udowodnić, że dany paradygmat i sposób pracy w nim jest dla niego jasny, zrozumiały i że w sposób umiejętny stosuje ten paradygmat w pracy terapeutycznej.

Egzamin trwa około 3 godzin akademickich. Składa się z części testowej, części ustnej i części praktycznej.

Część testowa ma sprawdzić wiedzę merytoryczną z zakresu podstawowych paradygmatów psychoterapii, część ustna opiera się na dyskusji na temat złożonych wcześniej studiów przypadków w trakcie której aplikant poproszony będzie również o rozwiązanie problemu i dylematu etycznego z zakresu praktyki psychoterapeutycznej. Część praktyczna będzie polegała na przeprowadzeniu fragmentu roboczej sesji psychoterapii z fikcyjnym pacjentem odgrywanym przez członka komisji egzaminacyjnej i szczegółowe omówienie nadesłanych nagrań sesji.


Obecnie koszt przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego wynosi 1300 złotych brutto. Opłatę należy wnieść na tydzień przed planowanym terminem egzaminu. Opłata nie dotyczy osób, które złożyły dokumenty i nie zostały do egzamin dopuszczone.

Osoby, które nie zostały do egzaminu dopuszczone, otrzymają stosowne, pisemne uzasadnienie tej decyzji.

Skład komisji egzaminacyjnej nie jest stały i zawsze nie związany z jednostką, która aplikanta wyszkoliła.

Egzamin jest z wiedzy i umiejętności, w związku z tym nie podajemy wykazu lektur.
Pieniądze należy wpłacać na konto Instytutu Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego z dopiskiem „certyfikat”.

Nr konta: 95 1020 1013 0000 0602 0123 5324.

W przypadku nie zdania egzaminu certyfikacyjnego zdającemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Egzaminacyjnej. Odwołanie należy skierować do Komsji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego w ciągu 2 tygodni od daty egzaminu. W przypadku negatywnej decyzji komisji rewizyjnej kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy.